REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.POLSKATOTU.TRAVEL

§ 1. DEFINICJE

Serwis – Serwis internetowy dostępny pod adresem: www.polskatotu.travel, prowadzony przez Administratora,

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730),

Administrator – Polska To Tu sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Gwiaździsta 7C lok. 37, 01-651 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000842226, NIP: 5252823850, REGON: 38612296500000, adres korespondencyjny: ul. Belgijska 3/8, 02-511 Warszawa, e-mail: [email protected]

Organizator – podmiot świadczący za pośrednictwem Serwisu Usługi. Organizatorem może być także organizator imprez turystycznych w myśl art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o Imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U.2019.548), który oferuje za pośrednictwem Serwisu udział w Imprezach turystycznych,

Klient – osoba korzystająca z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu internetowego lub zawierająca za pośrednictwem Serwisu umowę z Organizatorem,

Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub – w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług świadczonych za pomocą Serwisu, w szczególności zawierająca z Organizatorem Umowę za pośrednictwem Serwisu,

Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową korzystający z usług świadczonych za pomocą w Serwisu, w tym zawierający Umowę z Organizatorem za pośrednictwem Serwisu,

Formularz Rejestracji – dostępny w Serwisie formularz umożliwiający utworzenie Konta,

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem przypisanym Klientowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym w szczególności informacje o złożonych Rezerwacjach, którego założenie wymaga wypełnienia przez Klienta Formularza Rejestracji,

Formularz Rezerwacji – dostępny w Serwisie internetowym formularz, umożliwiający Klientowi złożenie Rezerwacji po założeniu Konta, jak i również bez konieczności jego zakładania,

Rezerwacja zarezerwowanie przez Klienta Usługi oferowanej przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu lub miejsca w Imprezie turystycznej oferowanej za pośrednictwem Serwisu. Rezerwacja stanowi oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy z Organizatorem,

Oferta – oferta świadczenia usług przez Organizatora w ramach prowadzonej przez niego działalności, tj. organizacja Usług lub organizacja Imprezy turystycznej, zamieszczana w Serwisie. Ofertę należy poczytywać jako zaproszenie do zawarcia Umowy, mając na względzie art. 71 Kodeksu cywilnego.

Warunki uczestnictwa – dokument udostępniany przez Organizatora, dołączany do Oferty, regulujący obowiązki i prawa Klienta jako uczestnika Imprezy turystycznej,

Usługa – usługa tj. organizacja wycieczki, organizacja noclegu, organizacja transportu, atrakcji turystycznych lub innych atrakcji, które Organizator oferuje za pośrednictwem Serwisu,

Impreza turystyczna – impreza turystyczna o której mowa w art. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o Imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U.2019.548), organizowana przez Partnera, która oferowana jest przez Partnera osobom trzecim, tj. użytkownikom Serwisu za pośrednictwem Serwisu,

Umowa – umowa zawierana w języku polskim pomiędzy Klientem i Organizatorem za pośrednictwem Serwisu, której przedmiotem są Usługi lub organizacja Imprezy turystycznej. Umowa zawierana jest na warunkach wskazanych w Ofercie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Dowód Zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiana przez Organizatora i potwierdzająca zawarcie Umowy,

Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Usługi lub Imprezy turystyczne, które mogą być przedmiotem Umowy, lub inna korzyść przewidziana dla Klienta w związku z zawarciem Umowy lub założeniem Konta,

Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta, polegająca na automatycznym otrzymywaniu przez Klienta na podany przez niego adres e-mail najważniejszych informacji, w tym informacji handlowych, związanych z Serwisem,

Polityka prywatności – dokument dostępny w Serwisie, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora w ramach Serwisu, będący spełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych,

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495).

Ustawa – ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o Imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361)

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin dotyczy Umów zawieranych między Klientem, a Organizatorem za pośrednictwem Serwisu oraz usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego.

2. Administrator za pośrednictwem Serwisu umożliwia Klientom zawarcie umowy z Organizatorem. Administrator udostępnia jedynie narzędzie, tj. Serwis. Administrator nie jest stroną Umowy.

3. Administrator za pośrednictwem Serwisu umożliwia również:

a) Zakładanie i posiadanie Konta,

b) Wyszukanie Usługi lub Imprezy turystycznej według ustalonych przez Klienta kryteriów, za pomocą wyszukiwarki udostępnionej w Serwisie,

c) Nawiązanie kontaktu z Organizatorem,

d) Otrzymywanie newslettera – w przypadku wyrażenia przez Klienta odpowiedniej zgody,

e) Dodawanie recenzji dot. realizacji Usług oraz Imprez turystycznych,

f) Korzystanie z innych usług dostępnych w Serwisie.

4. W Serwisie internetowym mogą być organizowane Promocje na zasadach określonych i podanych do wiadomości publicznej w Serwisie internetowym.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego Konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730). W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te przepisy.

6. Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. – w przypadku Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy  wynika, że nie posiada ona dla takiego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD) – postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Klienta będącego Konsumentem stosuje się również do takiego Przedsiębiorcy, z wyłączeniem przepisu art. 558 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego. Wobec Przedsiębiorcy, o którym mowa w niniejszym punkcie, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. nie stosuje się również przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.

7. Do skutecznej realizacji usług świadczonych w ramach Serwisu internetowego niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 1024×768 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (np. Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub inne), klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, łącze internetowe o przepustowości minimalnej download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s, a także aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

1. Korzystanie z Serwisu jest całkowicie dobrowolne.

2. Przy wypełnianiu Formularza Rejestracji lub Formularza Rezerwacji, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz do akceptacji ich treści.

3. Podczas korzystania z Serwisu, Klient jest zobowiązany do podawania prawdziwych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji koniecznych do założenia Konta lub zawarcia i realizacji Umowy.

4. Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Serwisu internetowego danych osobowych osób trzecich bez zgody tych osób. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zgodę powinni wyrazić ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.

5. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób lub podmiotów trzecich.

6. Recenzje zamieszczane przez Klientów w Serwisie nie mogą zawierać treści o charakterze wulgarnym, niecenzuralnych, obraźliwych, propagujących przemoc oraz treści, które w jakikolwiek sposób mogłyby naruszać prawa podmiotów i osób trzecich. Administrator nie odpowiada za przesłane treści, jeśli recenzja w jakikolwiek sposób narusza przepisy prawa, pełna odpowiedzialność za nią spoczywa Kliencie.

7. Ponadto Klient nie może podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Serwisu internetowego, w tym w szczególności Klient nie może:

a) zamieszczać w Serwisie treści o charakterze bezprawnym,

b) wprowadzać do Serwisu internetowego jako systemu informatycznego szkodliwych danych, w szczególności w postaci złośliwego oprogramowania, tj. wirusów, plików szpiegujących itp.

c) wykorzystywać Serwisu internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, tj. w szczególności nie może w ramach recenzji umieszczanych w Serwisie, zawierać treści o charakterze komercyjnym, reklamowym czy promocyjnych na swoją rzecz.

8. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym w szczególności teksty, grafiki, logotypy) będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, 2245), zwane dalej łącznie Materiałami, zamieszczone w Serwisie internetowym są własnością Administratora lub zostały użyte przez Administratora za zgodą osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów.

9. Zarówno Klient, jak i każda inna osoba mająca dostęp do Serwisu internetowego, zobowiązana jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, przedruku, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób (w tym w szczególności w celach marketingowych, handlowych lub zarobkowych), Materiałów zamieszczonych w Serwisie internetowym bez pisemnej zgody Administratora albo innej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów, z wyjątkiem korzystania z tych Materiałów w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w przepisach wskazanych w punkcie poprzedzającym.

10. Naruszenie postanowień punktu poprzedzającego mogłoby stanowić naruszenie prawa, a tym samym stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobom lub podmiotom dopuszczającym się takich praktyk.

11. Klient ponosi wobec Administratora oraz osób lub podmiotów trzecich pełną odpowiedzialność za szkody związane z naruszeniem przez Klienta przepisów prawa, w tym w szczególności praw osób lub podmiotów trzecich oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

12. Odpowiedzialność Klienta, o której mowa w punkcie poprzedzającym obejmuje zarówno naprawienie szkody na rzecz Administratora oraz osoby lub podmiotu trzeciego, jak również poniesienie dodatkowych kosztów, które wynikły z wyrządzenia szkody, w tym w szczególności kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowań egzekucyjnych oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych przez Administratora w związku z wyrządzeniem mu szkody oraz w związku z roszczeniami osób lub podmiotów trzecich.

§ 4. ZAŁOŻENIE KONTA

1. Założenie przez Klienta Konta wymaga wypełnienia Formularza Rejestracji, odznaczenia odpowiednich zgód oraz kliknięcia dedykowanego przycisku. Następnie Klient otrzyma na podany w Formularzu Rejestracji adres e-mail link aktywacyjny, który należy kliknąć, aby rejestracja została pomyślnie zakończona.

2. Podczas wypełniania Formularza Rejestracji, Klient podaje wskazane w tym formularzu dane oraz samodzielnie ustala swój login i hasło, służące do logowania w Serwisie.

3. Po założeniu Konta w sposób, o których mowa w dwóch punktach poprzedzających, Klient niezwłocznie uzyskuje dostęp do Konta. Konto w Serwisie internetowym jest założone na czas nieokreślony i jego posiadanie nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych dla Klienta względem Administratora.

4. Konto może zostać w każdym momencie usunięte poprzez przesłanie przez Klienta żądania usunięcia Konta na adres e-mail Administratora: [email protected]

§ 5. ZASADY SKŁADANIA REZERWACJI ORAZ ZAWIERANIA UMÓW Z ORGANIZATOREM

1. Klient może złożyć Rezerwację:

a) w ramach swojego Konta po uprzednim wypełnieniu Formularza Rezerwacji w dowolnym momencie (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu) – Klient powinien wypełnić Formularz Rejestracji (założyć Konto), wybrać interesującą go Ofertę, zapoznać się z warunkami przedstawionymi w Ofercie – także z załącznikami do Oferty, jeśli takie występują, wypełnić Formularz Rezerwacji, oraz potwierdzić Rezerwację dedykowanym przyciskiem,

b) poprzez wypełnienie Formularza Rezerwacji dostępnego bez konieczności zakładania Konta w dowolnym momencie (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu) – Klient powinien wybrać interesującą go Ofertę, zapoznać się z warunkami przedstawionymi w Ofercie – także z załącznikami do Oferty, jeśli takie występują, wypełnić Formularz Rezerwacji oraz potwierdzić Rezerwację dedykowanym przyciskiem.

2. Dokonując Rezerwacji Klient zgadza się i akceptuje warunki zawarte w Ofercie oraz załącznikach dołączonych do Oferty, w szczególności Warunków uczestnictwa. Jeśli przedmiot Oferty dot. Imprezy turystycznej, to taka informacja wynika z treści Oferty.

3. Po dokonaniu Rezerwacji, Klient otrzyma potwierdzenie Rezerwacji na adres e-mail wskazany w Formularzu Rezerwacji.

4. Potwierdzenie Rezerwacji o którym mowa w pkt. poprzedzającym jest wysyłane do Klienta niezwłocznie po złożeniu Rezerwacji i opłaceniu jej za pośrednictwem płatności on-line dostępnej w Serwisie. Jeśli Rezerwacja wymaga potwierdzenia dostępności Usługi lub miejsca w Imprezie przez Organizatora, Klient otrzyma potwierdzenie lub informację o braku dostępności przedmiotu Rezerwacji w ciągu 24 godzin od złożenia i opłacenia Rezerwacji. W przypadku braku dostępności przedmiotu Rezerwacji, Klient otrzyma natychmiastowo zwrot wszystkich wpłaconych środków.

5. Jeśli dana Usługa lub Impreza turystyczna będzie wymagała potwierdzenia dostępności, taka informacja znajdzie się w Ofercie.

6. Umowę między Klientem, a Organizatorem uznaje się za zawartą z chwilą dokonania płatności przez Klienta. W momencie dokonania płatności, Klient niezwłocznie otrzyma potwierdzenie Rezerwacji, o którym mowa w powyższych pkt. niniejszego paragrafu. Jeśli przedmiotem Oferty jest organizacja Imprezy turystycznej, to po złożeniu Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu zostanie wygenerowana Umowa zawierana przez Klienta z Organizatorem. W przypadku Imprez turystycznych wymagających potwierdzenia rezerwacji, Umowa zostanie wygenerowana w momencie potwierdzenia rezerwacji zgodnie z pkt. 4 niniejszego paragrafu.

7. Realizacja Umowy następuje w terminie wskazanym w Ofercie.

§ 6. PŁATNOŚCI

1. W związku z zawarciem Umowy między Klientem, a Organizatorem za pośrednictwem Serwisu, Klient zobowiązuje się zapłacić cenę wskazaną w Ofercie.

2. Nieopłacone Rezerwacje podlegają automatycznemu anulowaniu, tym samym Umowa nie zostaje zawarta.

3. Klienta obowiązuje cena wskazana w Ofercie w momencie składania Rezerwacji.

4. Ceny podane w Serwisie wyrażone są w polskich złotych, są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

5. O całkowitej cenie, którą należy uiścić w związki z Rezerwacją Usługi lub miejsca w Imprezie turystycznej Klient jest informowany przed złożeniem Rezerwacji.

6. Jeśli w ramach Usługi lub Imprezy turystycznej Klient zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowych kosztów nieobjętych ceną wskazaną w Ofercie, Klient informowany jest o tym przed dokonaniem Rezerwacji – stosowna informacja zawarta jest w treści Oferty.

7. Do każdej dokonanej przez Klienta Rezerwacji, Organizator wystawia Dowód zakupu, przy czym Klient wyraża zgodę, że jako Dowód zakupu otrzyma fakturę elektroniczną na podany w Formularzu Rezerwacji adres e-mail. Płatności za Rezerwację należy dokonać za pośrednictwem płatności on-line udostępnionej w Serwisie.Za datę zapłaty uznaje się moment zaksięgowania środków na koncie Administratora. Administrator odpowiedzialny jest za przekazanie środków uiszczonych przez Klienta do Organizatora. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Serwisu internetowego, o których mowa w pkt. poprzednim niniejszego paragrafu obsługiwane są za pośrednictwem platformy: Przelewy24 dostępnej na stronie www.przelewy24.pl – przez firmę PayPro S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068, wpisaną jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Usług Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w UKNF pod numerem: IP24/2014.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ Z ORGANIZATOREM

1. Klient może w każdej chwili odstąpić od Umowy zawartej z Organizatorem za pośrednictwem Serwisu. Odstąpienie od umowy wiąże się z zapłatą odstępnego, tj. wskazanej kwoty, którą odlicza się od środków wpłaconych przez Klienta po dokonaniu Rezerwacji. Wysokość odstępnego uzależniona jest od rodzaju Usługi oraz od momentu rezygnacji z Umowy i wynosi

a. W przypadku atrakcji turystycznych:

 • 0 zł w przypadku rezygnacji na co najmniej 48h przed rozpoczęciem świadczenia Usługi,
 • 100% ceny wskazanej w Ofercie, uiszczonej przez Klienta w przypadku rezygnacji na mniej, niż 48h przed rozpoczęciem świadczenia Usługi,

b. W przypadku wycieczek jednodniowych:

 • 0 zł w przypadku rezygnacji na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki
 • 50% ceny wskazanej w Ofercie, uiszczonej przez Klienta w przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki, ale nie więcej niż na 48h przed rozpoczęciem
 • 100% ceny wskazanej w Ofercie, uiszczonej przez Klienta w przypadku rezygnacji na mniej niż 48h przed rozpoczęciem wycieczki.

c. W przypadku wycieczek trwających dłużej niż 1 dzień lub Imprez turystycznych:

 • 0 zł w przypadku rezygnacji na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem wycieczki lub Imprezy,
 • 25 % ceny wskazanej w Ofercie, uiszczonej przez Klienta w przypadku rezygnacji na mniej niż 30, ale nie więcej niż na 25 dni przed rozpoczęciem wycieczki lub Imprezy,
 • 50 % ceny wskazanej w Ofercie, uiszczonej przez Klienta w przypadku rezygnacji na mniej niż 25, ale nie więcej niż na 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki lub Imprezy,
 • 70 % ceny wskazanej w Ofercie, uiszczonej przez Klienta w przypadku rezygnacji na mniej niż 20, ale nie więcej niż na 14 dni przed rozpoczęciem wycieczki lub Imprezy,
 • 80 % ceny wskazanej w Ofercie, uiszczonej przez Klienta w przypadku rezygnacji na mniej niż 14, ale nie więcej niż na 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki lub Imprezy,
 • 90 % ceny wskazanej w Ofercie, uiszczonej przez Klienta w przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki lub Imprezy,
 1. Postanowienia pkt. poprzedniego nie naruszają praw Klienta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, przede wszystkim z art. 47 pkt. 4 Ustawy, jeśli przedmiotem umowy jest realizacja Imprezy turystycznej. Informacje o chęci odstąpienia powinny być kierowane do Organizatora jako strony Umowy. Klient może także zgłosić chęć odstąpienia za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie/kontaktując się na adres [email protected] Administrator niezwłocznie przekaże treść takiego odstąpienia do Organizatora.
 2. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy, Klient otrzyma zwrot wpłaconych środków pomniejszonych o odstępne, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu.
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy (której przedmiotem jest realizacja Imprezy turystycznej) na podstawie art. 47 pkt 4 Ustawy, Klient odzyska całość wpłaconych środków.
 4. W przypadku gdy Organizator odstąpi od Umowy, Klient odzyska całość wpłaconych środków.
 5. Jeśli Organizator nie jest w stanie zrealizować przedmiotu Umowy, może zaoferować Klientowi alternatywną Usługę lub miejsce w alternatywnej Imprezie turystycznej, bez ponoszenia przez Klienta dodatkowych kosztów. Klient może się nie zgodzić na proponowaną Usługę alternatywną lub alternatywną Imprezę turystyczną, w takim przypadku odzyska całość wpłaconych środków.
 6. Środki wpłacone przez Klienta tytułem zawarcia Umowy, zwracane są na konto bankowe Klienta, z którego dokonywał zapłaty w ciągu 14 dni od odstąpienia od Umowy.
 7. Prawo Klienta będącego Konsumentem do odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia – jako umowy zawieranej na odległość, nie przysługuje ze względu na wyłączenie wskazane w art. 38 pkt 12) Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287) w odniesieniu do Umów, których przedmiotem są Usługi oraz nie przysługuje w odniesieniu do Umów, których przedmiotem jest Impreza turystyczna ze względu na wyłączenie wskazane w art. 3 pkt 8) Ustawy o prawach konsumenta.

§ 8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE UMÓW ZAWIERANYCH Z ORGANIZATOREM

1. Odpowiedzialność za należytą realizację Umowy względem Klienta ponosi Organizator.

2. Odpowiedzialność względem Klienta za rozbieżności pomiędzy informacjami przedstawionymi w Ofercie, a stanem faktycznym ponosi Organizator.

3. Klient powinien kierować reklamacje dot. realizacji Umowy bezpośrednio do Organizatora. Jeśli reklamacja zostanie skierowana do Administratora, Administrator niezwłocznie przekaże ją do Organizatora.

§ 9. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU

 1. Pytania oraz reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy kierować na adres: [email protected]
 2. Pytanie lub reklamacja powinny zawierać: dane Klienta, przedmiot pytania/reklamacji, ewentualne żądanie Klienta.

§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator oraz Organizator są administratorem danych osobowych Klientów.
 2. Administrator oraz Organizator przetwarzają dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 4. Dane Klientów są przetwarzane przez Administratora m.in. w celu podjęcia działań na żądanie Klienta.
 5. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Klientów jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności.
 6. Dane Klientów są przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Umów zawartych za pośrednictwem Serwisu.
 7. Organizator w celu wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 14 RODO powinien udostępnić Klientom odpowiednia klauzulę informacyjną.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Serwisu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Administratora, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia. Rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Klient, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w niniejszym Regulaminie, powinien zaniechać z dalszego korzystania z Serwisu internetowego.
 3. Wszelkie spory między Administratorem, a Klientem – pod warunkiem ich obopólnej zgody – rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.
 4. Klient będący Konsumentem może:
 5. skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823), a podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Administrator,
 6. złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby/zakładu głównego Administratora (tj. sąd w Warszawie), a w przypadku Klienta będącego Konsumentem sąd właściwy według zasad ogólnych.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 25 lipca 2020 roku.